Zaloguj

Zaloguj się do ABC Kursanta

TWÓJ NUMER
NAZWISKO

Zasady przeprowadzenia egzaminu praktycznego prawa jazdy

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

 1. Dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B wykonaniu na placu manewrowym zadań egzaminacyjnych wymienionych w tabeli 2  zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4.
Dla kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T wykonanie obowiązkowo zadań wymienionych w poz. 1 i 2 tabeli 2, oraz zestawu zadań wybranych losowo  przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminiwania określonych w tabeli 3

Tabela nr 4 - kryteria wykonywania zadań egzaminacyjnych

Poz. Poz. zadania z tabeli 4 Kryteria
1 1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów
pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu
drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że
potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP",
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
- jeżeli występuje.
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
- na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie
więcej niż 5 minut,
- osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać,
gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w poj eździe,
- w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o
których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
- losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby
egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem
komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
- w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna
widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna
widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar
przestrzeni za pojazdem,
- w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na
wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku, gdy pojazd jest
wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;
Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3:
- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1
do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do
przodu, do tyłu);

4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.
Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 4 lit. b:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy
w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku
gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub
zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów
elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E, sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.
W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

2 2

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

2) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego - w przypadku gdy jest
uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 - płynna jazda
pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

4) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się
i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu
zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

3 3, 4

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:
- wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem
pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek,

c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

4 5 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
- najechać na krawężnik,
c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.
5 6 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.
Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go - nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A.
6 7

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami; Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) niepotrącanie pachołków.

7 8 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
2) 2-krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy
3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.
Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h, - nie dotyczy kategorii AM
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu - nie dotyczy kategorii AM.
c) niepodpieranie się nogami,
d) niepotrącanie pachołków.
8 9 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.
Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak,
aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków.
9 10 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków.
 1. Wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego obejmującego odpowiednio dla danej kategorii prawa jazdy zadania wymienione w tabeli nr 7 z zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem w czasie nie mniejszym niż określono to w tabeli nr 8.

Tabela nr 7 - zadania egzaminacyjne

Poz. Zadania egzaminacyjne
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2.
Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3.
Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10. Przejazd przez przejścia dla pieszych
11.
Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12.
Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14. Przejazd przez tunel*
15. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16. Wykonanie manewru wyprzedzania
17. Wykonanie manewru omijania
18. Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
19. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo
21. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo
22. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
23.
Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
24.
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
25.
Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
Sposób wykonania zadania:
– zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
– wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
– ustawienie pojazdu obok przyczepy
26.
Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego
w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie
prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie,
kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być
włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana
powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu
pojazdu egzaminacyjnego***
27. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy
wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)***
* Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową
*** Dotyczy egzaminów praktycznych dla których egzamin teoretyczny został zaliczony po 1.01.2015r.

Tabela nr 8 - czas trwania jazdy w ruchu drogowym

Rodzaj uprawnień
Minimalny czas trwania jazdy
w ruchu drogowym [min]
Prawo jazdy kategorii:
- AM
– A1, A2, A, B+E, T
– B1, B
– C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 
10
25
40
45
Pozwolenie 35

Podczas egzaminu praktycznego:

Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym, w pojeździe egzaminacyjnym mogą przebywać wyłącznie osoba egzaminowana zdająca egzamin państwowy, egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy i egzaminator nadzorujący.

Oprócz osób, wyżej wymienionych, w pojeździe egzaminacyjnym mogą również przebywać:

1) instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego,
2) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3) kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy,
4) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana,
7) dyrektor i osoby upoważnione przez niego
– pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.
 • na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej w tabeli (nr 2 - zadania egzaminacyjne ).

 •  w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową;
 • egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

 • w przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne
  określone w tabeli nr 2 przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 6;

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 • Wynik pozytywny z egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała wymagane przepisami zadania egzaminacyjne.
 • Wynik negatywny z egzaminu praktycznego, jeżeli:
  • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  • zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16  pkt 1,3 rozporządzenia.
Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
 
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
2) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego;

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 • odpowiednia sprawność psychiczna i fizyczna egzaminowanego,
 • okazanie jedego z dokumentów potwierdzających tożsamość (ważnego):
  a) dowodu osobistego,
  b) karty pobytu,
  c) paszportu;

Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli:

1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
a) odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2, (ustalenie zawartości zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu)
b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
c) nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów i subkodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,
d) spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
e) nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2–4; rozporządzenia,
3) nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38; rozporządzenia
4) warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;
5) stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.
6) pojazd, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy, nie spełnia odpowiednich wymagań
Egzaminator przerywa egzamin państwowy:
 
1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 rozporządzenia;
2) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem;
3) na wniosek osoby egzaminowanej.
4) w przypadku , o którym mowa w par. 32 rozporządzenia
Tabela nr 1 - przesłanki dotyczące skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego.
 
Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego
skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu
8
Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9
Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu...”,
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy...”*,
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 „linia podwójna ciągła”
9.8 "zakaz ruchu"
10
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania
11 Naruszenie zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
17 Spowodowanie znaczącego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu

©2024 Nauka Jazdy AGNES - Prawo Jazdy - Miechów - Charsznica